Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2016

20:27
2623 9fb9 500
Reposted fromhagis hagis vialilacwine lilacwine

October 31 2016

19:15
3598 229a 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viapelnaironii pelnaironii
19:15
Reposted fromolewka olewka viaxvou xvou
19:14
6903 d174 500

peones:

 

19:14
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaatramentovva atramentovva
19:14
19:13
1472 c1fd
Reposted fromShini Shini viaedenpath edenpath
19:13
4956 8a70
Reposted fromKwaina Kwaina viaedenpath edenpath
19:12
5778 5392 500
Reposted fromnightmvre nightmvre vialilu lilu
19:12
19:10
19:09
3537 7883 500
19:06
19:06
9486 81e5
Reposted fromthebelljar thebelljar viaAmericanlover Americanlover
19:05
6376 2748 500
Reposted fromShini Shini viaAmericanlover Americanlover
19:05
3379 7700
19:05
4397 5fcc
19:04
3338 bd93 500
Reposted fromahrgent ahrgent viaalliwantisyou alliwantisyou
19:04
Z kraju ludożerców - W samotności samotnik pożera sam siebie, w tłumie pożera go tłum. Wybierajże teraz.
— F. Nietzsche: Wędrowiec i jego cień
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem via12101992 12101992
19:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl