Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

18:04
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viakarmazynowa karmazynowa
18:04
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate viaever ever
18:03
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viaroyalityxx royalityxx

June 30 2015

09:32
6770 25a6 500
09:29
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaever ever
09:28
2189 dc12 500

lazypacific:

photo by Christine Noel Kim

09:27
8731 e39c 500
09:24
9211 bafd
Reposted fromoutline outline vialilacwine lilacwine
09:24
09:23
5549 da0d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamrrru mrrru
09:18
6874 e6e7
09:18
09:17
9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatwice twice
09:16
7572 7572 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMagnolia11 Magnolia11
09:15
9648 addf 500
Beginners (2010) dir. Mike Mills
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
09:14
3128 e01f
Reposted fromposzum poszum viawrzesinsky wrzesinsky
09:13
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
09:13
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart vialilacwine lilacwine

June 23 2015

22:05
1149 614c 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaRozaa Rozaa
22:04

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaarancione arancione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl